Ekspert/Ekspertka ds. Obrotu Surowcami Wtórnymi Spółka: Nr ref: DRI/3/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Pozyskiwanie dostawców zużytych baterii, akumulatorów i sprzętu elektronicznego
 • Prowadzenie działań w obszarze formalno-prawnym w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami (m.in. pozyskiwanie pozwoleń na działalność gospodarczą na rynku odpadów)
 • Współpraca przy badaniach i opracowaniu nowych produktów recyklingu odpadów bateryjnych
 • Pozyskiwanie klientów na produkty recyklingu zużytych baterii, akumulatorów i sprzętu elektronicznego
 • Przygotowanie kontraktów handlowych, kontrola realizacji umów PGE S.A. z podwykonawcami
 • Opracowanie i realizacja założeń rozwoju biznesu w obszarze gospodarki zużytymi bateriami, akumulatorami i sprzętem elektronicznym

Profil idealnego kandydata / idealnej kandydatki:

 • Wykształcenie wyższe (zgodne z zakresem głównych zadań)
 • Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w obrocie odpadami (preferowana specjalizacja – zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny)
 • Doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu partnerów handlowych (negocjacje handlowe, zawieranie umów, itp.)
 • Znajomość modeli biznesowych na rynku odpadów bateryjnych oraz zużytego sprzętu elektronicznego
 • Znajomość regulacji krajowych i wspólnotowych w zakresie gospodarki odpadami
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Wysoka kultura osobista

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą pracę w branży energetycznej przy realizacji innowacyjnego Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i doświadczenia
 • Pracę w dynamicznym zespole
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

 

gkpge_kariera_site