Ekspert ds. Zezwoleń i Pozwoleń – Radca Prawny Spółka: PGE EJ1 Nr ref: BZKL/03/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, w tym składanie wniosków, monitorowanie czy dane postępowanie jest prowadzone przez organ zgodnie z przepisami, monitorowanie ewentualnej potrzeby zaskarżania wydanej decyzji oraz koordynacja przygotowania ewentualnych środków zaskarżenia. Udział w postępowaniach odwoławczych
 • Weryfikacja wniosków o wydanie opinii, zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji administracyjnych niezbędnych pod kątem formalno-prawnym dla etapu przygotowania projektu budowy elektrowni jądrowej Współpraca z organami administracji w procesie uzyskiwania właściwych opinii i decyzji, w tym przed złożeniem wniosku, w tym zwłaszcza z Prezesem PAA, GDOŚ i innymi organami administracji państwowej
 • Tworzenie i aktualizacja wewnętrznych regulacji (polityk, regulaminów, procedur, instrukcji)
 • Współpraca z doradcami i ekspertami zewnętrznymi, w tym z Doradcą Technicznym
 • Monitorowanie prawa i analizowanie projektów zmian regulacji dotyczących procesów inwestycyjnych, w tym w energetyce oraz energetyki jądrowej, wypracowywanie opinii i stanowisk dotyczących projektów aktów prawnych
 • Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów z właścicielami/zarządcami nieruchomości udostępniającymi nieruchomości w celu prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych
 • Przygotowywanie projektów stanowisk i opinii prawnych

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Uprawnienia radcy prawnego
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (min. poziom B2) w mowie i piśmie
 • Minimum3 lata doświadczenia w prowadzeniu postępowań administracyjnych i/lub w występowaniu w postępowaniach administracyjnych w charakterze strony/pełnomocnika, w szczególności dotyczących procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesami inwestycyjnymi, w tym w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwoleń na budowę, użytkowanie, decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń zintegrowanych

 

 

 

 • Doświadczenie nad sporządzaniem środków zaskarżenia od ww. decyzji oraz w postępowaniach odwoławczych
 • Doświadczenie w obsłudze postępowań dotyczących transgranicznego oddziaływania na środowisko
 • Znajomość prawa krajowego i  europejskiego w obszarze regulacji dotyczących udziału społeczeństwa w sprawach dotyczących środowiska
 • Znajomość praktycznych aspektów procedur administracyjnych przeprowadzanych z udziałem społeczeństwa oraz  w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
 • Wysoka kultura osobista i kultura pracy, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu, zdolności analityczne, samodzielność, komunikatywność, wielozadaniowość i dokładność

Mile widziane:

 • Znajomość polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa atomowego
 • Znajomość wymagań regulacyjnych (licencyjnych) MAEA dla projektów budowy elektrowni jądrowych
 • Doświadczenie w realizacji projektów jądrowych
 • Znajomość zasad uzyskiwania decyzji organów regulacyjnych za granicą dla projektu jądrowego
 • Dodatkowe wykształcenie: prawnicze (np. LLM) lub techniczne lub związane z zarządzaniem projektami

 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
 • Benefity pozapłacowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE EJ 1 sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod.pgeej1@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane, a także mogą być udostępniane wybranym spółkom GK PGE zaangażowanym w proces rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

gkpge_kariera_site