Ekspert ds. infrastruktury stacyjnej NN Spółka: PGE Baltica Sp. z o.o. Nr ref: GKPGE/Baltica/09/2019 Miejsce pracy: Warszawa

PGE Baltica sp. z o.o. jest spółką celową, odpowiedzialną  za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Spółka odpowiada za wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową morskich farm wiatrowych. Spółka jest częścią Grup Kapitałowej PGE – jednej z największych z sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

PGE Baltica sp. z o.o. jest w fazie rozbudowy kompetencji oraz zespołu, niezbędnych do realizacji projektów inwestycyjnych o tak dużej skali.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Udział w opracowaniu koncepcji morskich i lądowych stacji elektroenergetycznych na potrzeby wyprowadzenia mocy z Morskich Farm Wiatrowych
 • Udział w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) w zakresie projektowania i realizacji infrastruktury elektroenergetycznej Morskich Farm Wiatrowych
 • Sporządzanie analiz kosztowych, w procesie budżetowania projektów Morskich Farm Wiatrowych
 • Weryfikacja zgodności projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej Morskich Farm Wiatrowych z wymaganiami  określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej na każdym etapie prac projektowych i wykonawczych
 • Aktywny kontakt i dialog z Operatorem Systemu Przesyłowego („OSP”) dotyczący realizacji Umowy Przyłączeniowej oraz zgodności planowanej Infrastruktury Elektroenergetycznej Morskiej Farmy Wiatrowej z wymaganiami i planami rozwoju OSP
 • Czynny udział w procesach negocjacyjnych warunków umów przyłączeniowych dla projektów Morskich Farm Wiatrowych
 • Wsparcie i udział w projektach mających na celu rozwój nowych metod oraz rozwiązań projektowych wpływających  na optymalizację kosztową projektów Morskich Farm Wiatrowych
 • Współtworzenie standardów technicznych i wykonawczych GK PGE w zakresie Morskich Farm Wiatrowych 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie elektroenergetyki
 • Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta infrastruktury stacyjnej najwyższych napięć w zakresie obwodów pierwotnych
 • Praktyczne doświadczenie przy projektowaniu stacji elektroenergetycznych 220 i 400 kV
 • Znajomość różnych technologii, norm PN i IEC dotyczących stacji elektroenergetycznych 220 i 400 kV
 • Biegła znajomość języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa technicznego
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w międzynarodowym zespole
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie z branży morskich farm wiatrowych
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
 • Pracę w multidyscyplinarnym międzynarodowym zespole

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: InspektorOchronyDanych@lumipge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy, na Pani/Pana żądanie wyrażone poprzez aktywne wzięcie udziału w rekrutacji.

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne)

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a) przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b) przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych oraz danych niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site