Ekspert ds. Hydrogeologii Spółka: PGE EJ1 Nr ref: BALiŚ/15/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Przygotowywanie zakresów oraz wstępnych metodyk badań hydrogeologicznych, w tym założeń do modelowania na potrzeby realizacji projektu
 • Analiza projektów robót geologicznych oraz dokumentacji powykonawczych
 • Udział w pracach odbiorowych z zakresu badań wód śródlądowych, w tym monitoringu wód gruntowych oraz prac studialnych
 • Wizyty terenowe na obszarach badań i kontrola wykonawców
 • Udział w pracach nad raportami o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz lokalizacyjnymi
 • Interpretacja i opracowywanie materiałów dotyczących hydrogeologii, w tym przygotowywanie opinii
 • Uczestnictwo w spotkaniach projektowych wewnętrznych i zewnętrznych
 • Współpraca z innymi komórkami merytorycznym

 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie: wyższe – techniczne, ochrona/inżynieria środowiska lub pokrewne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2) w mowie i piśmie, w tym języka specjalistycznego w zakresie badań geologicznych
 • Doświadczenie ogólne: minimum 10 lat doświadczenia zawodowego
 • Znajomość prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie w zakresie geologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska
 • Doświadczenie w wykonywaniu i kierowaniu pracami geologicznymi kategorii IV lub V
 • Doświadczenie w wykonywaniu i weryfikacji dokumentacji hydrogeologicznych
 • Doświadczenie w ustanawianiu i prowadzeniu monitoringu wód podziemnych
 • Znajomość założeń do wykonywania numerycznego modelowania hydrogeologicznego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy zespołowej

Dodatkowymi atutami będą:

 • Preferowana znajomość obsługi i zastosowań aplikacji typu GIS, znajomość oprogramowania ESRI Arcgis
 • Doświadczenie w zakresie projektowania odwodnienia wykopów budowlanych
 • Znajomość polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa atomowego
 • Znajomość wymagań regulacyjnych (licencyjnych) MAEA dla projektów budowy elektrowni jądrowych
 • Doświadczenie w realizacji projektów jądrowych
 • Znajomość zasad uzyskiwania decyzji organów regulacyjnych za granicą dla projektu jądrowego

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
 • Benefity pozapłacowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE EJ 1 sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod.pgeej1@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane, a także mogą być udostępniane wybranym spółkom GK PGE zaangażowanym w proces rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

gkpge_kariera_site