Ekspert ds. geofizyki w projektach Morskich Farm Wiatrowych Miejsce pracy: Gdynia/Warszawa Spółka: PGE Baltica Sp. z o.o. Nr ref: PGE Baltica/OFA/01/2020 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Odpowiedzialność za ogólną strategię budowania wiedzy geofizycznej na obszarach planowanych Morskich Farm Wiatrowych (MFW).
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej i określenie zakresu prac geofizycznych, w tym pomiarów batymetrycznych, magnetycznych, sonarowych, sejsmoakustycznych oraz sejsmicznych oraz nadzorowanie wykonania kampanii geofizycznej w ramach programu MFW.
 • Odpowiedzialność za najwyższą jakość sejsmicznego model gruntu.
 • Opracowywanie dodatkowych wewnętrznych analiz na potrzeby optymalnego wykonania modelu podłoża gruntowego w obszarze MFW.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie prowadzonych badań geofizycznych takich jak plan projektu, budżet i harmonogram.
 • Współpraca z innymi obszarami i departamentami Spółki zaangażowanymi w realizację projektu.

 

Profil idealnego kandydata/kandydatki:

 • Posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie geofizyki.
 • Może pochwalić się 5-letnim doświadczeniem w akwizycji danych, przetwarzaniu oraz pracach dokumentacyjnych w dziedzinie płytkiej geofizyki na morzu.
 • Może pochwalić się 3-letnim doświadczeniem w projektach morskich farm wiatrowych.
 • Posiada kompleksową wiedzę i solidne doświadczenie w szerokim spektrum metod geofizycznych, w tym magnetycznych, sejsmoakustycznych i sejsmicznych.
 • Potrafi interpretować dane geofizyczne i geologiczne na potrzeby budowy modelu podłoża gruntowego oraz geozagrożeń przy projektowania konstrukcji morskich.
 • Posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami geodezji i układów współrzędnych.
 • Potrafi płynnie posługiwać się technicznym językiem angielskim w mowie i piśmie (minimum C1).
 • Potrafi umiejętnie budować pozytywne relacje oraz współpracować w zespole.
 • Wykazuje proaktywną postawę i potrafi pracować autonomicznie.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość polskiego prawa geologicznego i górniczego
 • Doświadczenie w użyciu pakietów oprogramowania hydrograficznego takich jak CARIS, QPS, Hypack i sejsmicznego takich jak SLB Petrel, IHS Kingdom czy Oasis Montaj.
 • Wiedza na temat ilościowej inwersji sejsmicznej, interpretacji profili oraz logów odwiertów.
 • Zainteresowanie rozwojem projektów MFW od strony przygotowania inwestycji i nadzoru inwestora

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szansę na udział w realizacji unikatowych projektów
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Ubezpieczenie zdrowotne i dofinansowanie do abonamentu sportowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

III. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

IV. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_kariera_site