Ekspert Bezpieczeństwa ICT Spółka: PGE EJ1 Nr ref: BBiI/1/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Stałe monitorowanie poziomu bezpieczeństwa ICT
 • Identyfikowanie i usuwanie podatności bezpieczeństwa ICT
 • Rewizja i opracowywanie dokumentacji w obszarze bezpieczeństwa ICT
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ICT
 • Planowanie i przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa ICT
 • Wsparcie w realizacji procesów związanych z bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych, zapewnieniem ciągłością działania oraz zarządzaniem ryzykiem
 • Opracowywanie analiz i ekspertyz w obszarze bezpieczeństwa ICT

Profil idealnego kandydata:

 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze ICT
 • Posiadanie co najmniej certyfikatu OSCP (warunkowo innego o porównywalnym poziomie)
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych oraz najlepszych praktyk w obszarze bezpieczeństwa ICT
 • Znajomość rozwiązań, narzędzi administratorskich oraz oprogramowania wspierającego realizację procesów w obszarze bezpieczeństwa ICT
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację (min. B2) i zrozumienie materiałów technicznych (wymagana znajomość słownictwa technicznego)

Dodatkowymi atutami będą:

 • Certyfikaty potwierdzające umiejętności oraz wiedzę w obszarze inżynierii komputerowej i bezpieczeństwa
 • Poświadczenia bezpieczeństwa
 • Doświadczenie w realizacji zadań z obszarów: wsparcie użytkowników, szkolenie personelu, audyt bezpieczeństwa, CERT/CSIRT
 • Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem systemami informatyki przemysłowej
 • Wiedza na temat rozwiązań klasy DLP
 • Uprawnienia elektryczne
 • Znajomość języka rosyjskiego

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanej polskiej spółce
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE EJ 1 sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod.pgeej1@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane, a także mogą być udostępniane wybranym spółkom GK PGE zaangażowanym w proces rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

gkpge_kariera_site