Dyrektor Biura Technologii i Eksploatacji Spółka: PGE EJ1 Nr ref: BTiE/1/2019 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

Wykonywanie zadań związanych z wyborem technologii elektrowni jądrowej (EJ) i realizacją projektu budowy elektrowni jądrowej w tym w zakresie:

 • określenia wymagań dotyczących technologii EJ oraz usług i dostaw w zakresie kontraktu EPC
 • wyboru i nadzoru nad pracami dostawcy technologii i głównego wykonawcy EPC
 • techniczna koordynacja zamówienia EJ
 • bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • wyboru, współpracy i nadzoru nad pracami doradców i wykonawców w zakresie działalności Biura

Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem prowadzenia i utrzymania ruchu elektrowni jądrowej (O&M) oraz związanych z pozyskiwaniem paliwa dla elektrowni jądrowej, w tym:

 • opracowanie i koordynacja wdrożenia modelu biznesowego, organizacji i kompetencji O&M w ramach spółki projektowej na poszczególnych etapach rozwoju projektu w tym dla etapów projektowania i budowy EJ, normalnej pracy elektrowni oraz podczas postojów remontowych i modernizacyjnych
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia modelu przejścia od organizacji projektowej (w trakcie budowy EJ) do organizacji prowadzenia i utrzymania ruchu EJ (po oddaniu EJ do eksploatacji)
 • wyboru, współpracy i nadzoru nad dostawcą wsparcia O&M dla elektrowni jądrowej
 • koordynacji działań w zakresie nadzoru nad realizacją zadań powierzonych dostawcy wsparcia O&M
 • analiz parametrów eksploatacyjnych elektrowni jądrowej dla różnych technologii z punktu widzenia efektywności i ekonomiki pracy EJ oraz ich wpływu na opłacalność inwestycji
 • analiz planowanych kosztów i nakładów inwestycyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją zadań O&M, w tym dla okresów projektowania i budowy EJ oraz w trakcie eksploatacji elektrowni
 • prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami międzynarodowymi i Państwową Agencją Atomistyki

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Certyfikacja w zakresie zarządzania projektami
 • Dobra znajomość Microsoft Office, SAP, ACAD
 • Co najmniej 20 lat doświadczenia przy realizacji dużych projektów energetycznych i przemysłowych, preferowane w formule EPC
 • Minimum 10 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym
 • Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem
 • Wymagane doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym, organizacja i prowadzenie złożonych międzynarodowych zespołów projektowych
 • Wymagane doświadczenie w pracy przy projektach jądrowych
 • Doświadczenie w zarządzaniu interesariuszami

Dodatkowymi atutami będą:

 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, dbałość o jakość pracy i przestrzeganie procedur
 • Zdolności negocjacyjne

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
 • Benefity pozapłacowe 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE EJ 1 sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod.pgeej1@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane, a także mogą być udostępniane wybranym spółkom GK PGE zaangażowanym w proces rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informują, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

gkpge_kariera_site