PGE jest największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Do produkcji prądu używany jest w przede wszystkim węgiel brunatny, wydobywany z własnych kopalń, a także węgiel kamienny.  

W Grupie PGE prowadzony jest szereg prac modernizacyjnych, w związku z tym, że wydobycie węgla wiąże się z wpływem firmy na otoczenie. Pod koniec marca bieżącego roku pisaliśmy o takich pracach, które toczą się obecnie w Elektrowni Turów, wchodzącej w skład spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA., kluczowej spółki Grupy PGE. 

W Elektrociepłowni Lublin-Wrotków, również wchodzącej w skład spółki PGE GiEK SA. planowane jest wykonanie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów. Zakończenie tej inwestycji przewidywane jest na koniec 2018 roku oraz  będzie polegać na budowie instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowie instalacji odsiarczania spalin w technologii półsuchej.

{{widget type="content/img" src="visuals/csr/panorama_Lublin4.jpg"}}

Elektrownie i elektrociepłownie Grupy PGE w ostatnich latach ograniczyły już emisje tlenków siarki o 80 proc., tlenków azotu o 40 proc. i emisje pyłów o 97 proc. Wybudowany w 2002 r. w Elektrociepłowni Lublin Wrotków blok gazowo-parowy praktycznie nie emituje pyłów i tlenków siarki do atmosfery oraz spełnia wszystkie normy środowiskowe. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową do 2020 roku na modernizację istniejących jednostek wytwórczych Grupa wyda łącznie ok. 16 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze ograniczanie emisji spalin, zwiększenie mocy zainstalowanej oraz podniesienie sprawności aktywów. Planowana modernizacja w Elektrociepłowni Lublin-Wrotków to także przykład podejmowania przez spółki PGE działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przyjętymi w Grupie PGE kierunkami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

gkpge_csr_site