Nasza zasada: NIE TOLERUJEMY KORUPCJI ORAZ NIEUCZCIWYCH ZACHOWAŃ

W GK PGE stosujemy zasadę „zero tolerancji” dla łapówek i innych form korupcji. Nie wręczamy ani nie przyjmujemy niestosownych korzyści majątkowych, osobistych lub innych, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe wynagrodzenie. Niewłaściwą korzyścią jest taka korzyść, która może zostać uznana za łapówkę dla otrzymującego, wręczoną po to, aby realizował on swoje obowiązki służbowe w sposób oczekiwany przez wręczającego korzyść majątkową. Na tego rodzaju zakazaną korzyść może składać się gotówka, prezent, podróż o charakterze rozrywkowym lub wypoczynkowym lub usługi innego rodzaju. 

Uczciwie obchodzimy się z majątkiem firmy. Zasoby firmy powierzone pracownikowi stanowią własność GK PGE i jako narzędzie pracy powinny być wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi. Osobą uprawnioną do korzystania z nich jest wyłącznie pracownik GK PGE. 

Ostrożnie podchodzimy do kwestii prezentów lub zaproszeń.

Prezenty lub zaproszenia, których wartość jest wyższa, niż akceptuje się w naszej firmie, mogą być przyjęte od osób trzecich jedynie pod warunkiem udzielenia wyraźnej zgody przez przełożonego. To samo dotyczy wręczenia przez pracownika GK PGE prezentu lub zaproszenia. Należy być świadomym ryzyka, że granica tego, co może być akceptowalne, jest łatwa do przekroczenia. 

Unikamy konfliktu interesów. Pracownicy powinni unikać inwestowania, angażowania się oraz dodatkowego zatrudnienia w firmach będących klientami, dostawcami lub innymi partnerami biznesowymi GK PGE, a przede wszystkim konkurentami, aby nie doprowadzić do konfliktu interesów w stosunku do GK PGE.

gkpge_compliance_site