• Chronimy informacje firmowe, szczególnie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje poufne i przestrzegamy tajemnicy zawodowej. Zapewniamy właściwą i adekwatną ochronę naszych informacji firmowych oraz powierzonych nam przez naszych klientów i partnerów biznesowych. Wszyscy pracownicy mają pełną świadomość konieczności ochrony informacji, co przekłada się wprost na obowiązek dołożenia wszelkich starań, aby informacje tej kategorii, dotyczące GK PGE, jak i naszych kontrahentów, zachowały status poufności.
  • Chronimy prywatność i dane osobowe. Szanujemy prywatność i chronimy dane osobowe nasze i innych klientów oraz partnerów. Gromadzimy dane zarówno pracowników i współpracowników naszej firmy, jak i dane pracowników innych podmiotów i dane klientów, jedynie w granicach dozwolonych przez prawo i regulacje wewnętrzne oraz wyłącznie w niezbędnym zakresie. Wykorzystujemy informacje pozyskane w związku z zarządzaniem zasobami ludzkimi i marketingiem wyłącznie do legalnych celów. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania, przechowywania, przekazywania i usuwania danych osobowych. Służy to ochronie prywatności oraz poszanowaniu praw i wolności osób, których dane dotyczą. Nie udostępniamy danych osobowych nikomu, kto nie jest upoważniony do ich przeglądania z istotnych powodów biznesowych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, nadzorującym przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
  • Chronimy informacje poufne. W obrocie papierami wartościowymi nie wykorzystujemy informacji poufnych. Informacje poufne chronimy do chwili upublicznienia – nie ujawniamy informacji poufnych osobom nieuprawnionym, nie udzielamy rekomendacji na podstawie podsiadanych informacji poufnych. Przestrzegamy zakazów transakcyjnych w okresach zamkniętych.
  • Chronimy własność intelektualną. Każda praca wykonana przez pracownika GK PGE częściowo lub w całości w związku z obowiązkami zawodowymi oraz/lub w czasie pracy, przy użyciu zasobów lub informacji należących do firmy, jest własnością GK PGE. Na przykład: wynalazki, pomysły, odkrycia, ulepszenia, dzieła sztuki, procesy, projekty, oprogramowanie lub inne materiały, których jesteśmy współtwórcą lub autorem w ramach pracy w firmie, należą do GK PGE. Chronimy naszą własność intelektualną. Szanujemy także poufność i prawa własności intelektualnej innych osób. Wykorzystujemy dostępne nam opracowania i materiały w zakresie uprawnionym na podstawie umów zawartych z ich autorami. Podajemy źródła wykorzystywanych informacji. Własność intelektualna obejmuje: znaki towarowe, marki, projekty opakowań, loga, prawa autorskie, wynalazki, patenty i tajemnice handlowe. Naszych znaków towarowych nie należy nigdy używać bez poszanowania lub w obraźliwy sposób.
gkpge_compliance_site