• Nie tolerujemy korupcji. Kontakty z pracownikami, partnerami i klientami zewnętrznymi są oparte na uczciwości. Nie przyjmujemy ani nie składamy ofert, które dotyczą nielegalnych korzyści. Nie przyjmujemy i nie dajemy łapówek. Równo traktujemy wszystkich interesariuszy. Nasze plany zakupowe dokonywane są na podstawie obiektywnych kryteriów. Zachowujemy ostrożność w przyjmowaniu i wręczaniu podarunków. Nie akceptujemy przyjmowania ani ofiarowywania prezentów, które miałyby mieć wpływ na podejmowane decyzje biznesowe.
 • Szanujemy majątek GK PGE. Z uwagą i ostrożnością obchodzimy się z majątkiem GK PGE, szczególnie tym, powierzonym nam do użytku.  Chronimy go przed zniszczeniem, utratą bądź kradzieżą. Majątku GK PGE używamy wyłącznie w celach biznesowych, związanych z pracą w GK PGE. Dokonujemy wydatków na koszt firmy jedynie w przypadkach uzasadnionych biznesowo. Używamy sprzętu (e-mail, Internet, telefon, komputer, kopiarka, skaner, drukarka, samochody służbowe) jedynie na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych PGE. Do celów prywatnych możemy używać majątku GK PGE jedynie wyjątkowo, na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych GK PGE.  Na majątek GK PGE składają się m.in. informacja przedsiębiorstwa, marka i logo PGE, materiały, zasoby takie jak paliwa, maszyny i urządzenia, środki finansowe, sprzęt i urządzenia IT, samochody firmowe.
 • Wspieramy ważne cele społeczne w oparciu o standardy PGE (darowizny, sponsoring). Jako Grupa Kapitałowa PGE wspieramy działania charytatywne, społeczne, humanitarne, kulturalne, naukowe i sportowe poprzez udzielanie darowizn oraz przez zawieranie umów sponsoring. Każda z darowizn oraz umów o sponsoring, udzielanych lub zawieranych przez podmioty w ramach GK PGE, jest dozwolona jedynie w oparciu o odpowiednią regulację wewnętrzną oraz dla celów i na warunkach tam opisanych. Wszelkie takie darowizny powinny być odpowiednio uzasadnione i rejestrowane.
 • Nie przekazujemy informacji chronionych nieupoważnionym osobom. Niektórzy pracownicy GK PGE mają ułatwiony dostęp do informacji chronionych dotyczących działalności firmy, jej strategii oraz relacji z innymi spółkami. Osoby te nie mogą wykorzystywać, ani przekazywać nieupoważnionym osobom trzecim tak zwanych wewnętrznych informacji, ani jakichkolwiek informacji chronionych w celu osiągania korzyści dla siebie lub najbliższych sobie osób. Korzystanie z takich informacji jest ograniczone prawem oraz konkretnymi przepisami wewnętrznymi GK PGE.
 • Upominki biznesowe muszą być zgodne z prawem, autoryzowane i odpowiednie. Wymiana upominków i innych przysług z partnerami biznesowymi powinna być zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia działalności i obowiązującym prawem. Prezent może zostać wręczony lub przyjęty, jeśli ma znikomą wartość materialną oraz jego przyjęcie lub wręczenie nie ma wpływu na realizowane zadania, czy podejmowane decyzje, i tym samym nie obliguje do wzajemności, a może być jedynie kurtuazyjnym wyrazem podziękowania.

Wręczanie i przyjmowanie upominków od klientów i dostawców wymaga starannego rozpatrzenia przez pracownika i jego przełożonego. Zanim dojdzie do przekazania upominków, należy sprawdzić, czy jest to dozwolone przez Kodeks etyczny GK PGE i polityki firmy. Zakazane jest przekazywanie, oferowanie i przyjmowanie wszelkich upominków (upominków sprawiających takie wrażenie), których celem jest wywieranie wpływu na decyzje biznesowe lub zdobycie niesprawiedliwej przewagi.

W pewnych sytuacjach można jednak wymieniać upominki biznesowe w celu budowania relacji, pod warunkiem, że:

 1. Upominek jest wręczany w legalnym celu, ma wartość symboliczną, jest wręczany rzadko i spełnia wszystkie inne wymogi wewnętrznych polityk GK PGE;Prezent nie ma formy gotówki ani postaci jej ekwiwalentu;
 2. W stosunku do funkcji pracownika lub działu nie obowiązuje polityka „zero upominków”;
 3. Upominek jest zgodny z prawem, któremu podlega osoba obdarowana, a osoba ta jest upoważniona do przyjęcia upominku;
 4. Pojęcie „upominki biznesowe” nie obejmuje sponsorowanych przez firmę konkursów sprzedażowych oraz programów motywacyjnych. Ponadto wydatki na cele reprezentacyjne, takie jak posiłki i rozrywki, nie są zabronione, jeśli zachowana jest ich rozsądna częstotliwość i charakter oraz są zgodne z politykami firmy.
 • Upominki wręczane osobom sprawującym funkcje publiczne: Należy być świadomym, że podarowanie nawet skromnego upominku lub zaoferowanie posiłku osobie sprawującej funkcje publiczne może być sprzeczne z prawem. W celu zasięgnięcia dodatkowej porady w kwestii upominków biznesowych należy skonsultować się z przełożonym lub właściwymi komórkami organizacyjnymi.
 • Zasada „zero upominków”. Pracownicy zatrudnieni w Obszarze Handlu Detalicznego, Obszarze Handlu Hurtowego, w Pionie Zakupów muszą przestrzegać obowiązującej ich polityki „zero upominków”, która zakazuje wręczania lub przyjmowania wszelkich upominków, niezależnie od ich charakteru i wartości. Zawsze należy upewnić się u przełożonego, szefa działu lub kontrolera, czy dany dział, funkcja lub zespół nie są objęte zasadą „zero upominków”.
 • Upominki o wartości symbolicznej. Upominki, które nie są częste, a ich wartość nie przekracza 200 PLN lub ich równowartości, w większości krajów uznawane są za symboliczne. Do przykładów należą między innymi produkty promocyjne, takie jak kalendarze lub kubki, wręczane w celu wytworzenia wizerunku i przedstawienia marki.

Jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość, czy korzyść jest dozwolona w PGE, czy też nie, skonsultuj się ze swoim przełożonym lub z Biurem ds. Compliance w PGE.

gkpge_compliance_site