• Budujemy świadomość o obowiązującym prawie oraz o regulacjach i standardach wewnętrznych GK PGE. Każdy jest zobowiązany do znajomości bieżących przepisów prawa i umów regulujących codzienne obowiązki na stanowisku pracy. Wszyscy pracownicy, w tym kadra zarządzająca, są zobowiązani do zapoznawania się z obowiązującymi przepisami prawa, związanymi z wykonywaną pracą oraz do uczestnictwa w szkoleniach na temat obowiązujących przepisów, organizowanych przez GK PGE. 
  • Przestrzegamy przepisów antymonopolowych oraz przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności związanej z pozycją lidera branży, dlatego nie nadużywamy dominującej pozycji na rynku. Nie bierzemy udziału w zmowach i kartelach. Nasi konkurenci na rynku są naszymi partnerami, z którymi działamy mając na celu dobro klientów. Nasi pracownicy nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Grupy Kapitałowej PGE. W sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję, której skutki będą dotyczyć nas osobiście lub spraw naszych najbliższych i nie jest możliwe zachowanie obiektywizmu, informujemy o tym naszego przełożonego i powstrzymujemy się od takich działań. 
  • Naszą przewagę konkurencyjną budujemy w oparciu o legalne źródła informacji.
  • Chronimy informacje, mogące wpływać na konkurencję. Informacje chronione lub mogące wpłynąć na sytuację na rynku (Insider information), w tym o działaniach operacyjnych i strategicznych podejmowanych przez Grupę PGE, o relacjach Grupy PGE z innymi firmami, nie mogą być wykorzystywane przy dokonywaniu transakcji finansowych, ani przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. Wykorzystanie takich informacji jest ściśle ograniczone przez prawo europejskie i prawo polskie. Nie dokonujemy ustaleń z naszymi konkurentami m.in. w zakresie cen, upustów, planów marketingowych, podziału rynku, etc.
  • Prowadzimy operacje finansowe w sposób transparentny i zgodny z prawem. GK PGE może znacząco zmniejszyć ryzyko dotyczące prania brudnych pieniędzy dzięki monitorowaniu swoich płatności, faktur oraz prowadzonych transakcji. Nasza firma utrzymuje kontakty biznesowe tylko z firmami cieszącymi się dobrą opinią, których działalność nie budzi żadnych zastrzeżeń i jest zgodna z prawem.
gkpge_compliance_site