• Wszystkie decyzje w obszarze zatrudnienia podejmujemy na podstawie obowiązujących w całej Grupie PGE korporacyjnych zasad zatrudnienia. W naszej firmie stosujemy obiektywne i niedyskryminujące kryteria zatrudniania i awansowania pracowników, z poszanowaniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie formalnych regulacji oraz uzgodnień z partnerami społecznymi. W pierwszej kolejności prowadzimy rekrutacje wewnętrzne, dzięki czemu zatrzymujemy w naszej organizacji osoby o bogatym doświadczeniu i kwalifikacjach, zapewniając równocześnie ich rozwój zawodowy i osobisty.
  • Wszyscy pracownicy zatrudniani są z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie organizacji bezpiecznego środowiska pracy, a podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony.
  • Od momentu zatrudnienia nowego pracownika dbamy o budowanie poczucia przynależności do Grupy Kapitałowej PGE, dlatego każdy nowozatrudniony pracownik jest objęty programem adaptacyjnym.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby stwarzać naszym pracownikom przyjazne środowisko pracy. Tworzymy miejsca pracy, w których pracownicy mogą skutecznie i efektywnie realizować swoje zadania, a dzięki odnoszonym sukcesom zyskiwać satysfakcję i motywację do dalszego rozwoju zawodowego i osobistego.
  • Odpowiedzialny przełożony. Osoby na stanowiskach kierowniczych powinni pełnić rolę wzoru do naśladowania w każdym aspekcie życia zawodowego. To zachowanie przełożonych kształtuje standardy w miejscu pracy. Każdy przełożony w Grupie PGE powinien znać branżę energetyczną i w podejmowaniu decyzji kierować się celem nadrzędnym, jakim jest zapewnienie ekonomicznych, ekologicznych oraz bezpiecznych dostawy energii. Przełożeni powinni umożliwiać pracownikom rozwijanie ich własnego potencjału poprzez wyznaczanie celów, delegowanie odpowiedzialności oraz udzielanie uczciwej i konstruktywnej informacji zwrotnej. Dzięki temu pracownicy mogą rozwijać swoje kompetencje oraz jeszcze lepiej i efektywniej wykonywać powierzone im zadania. Przełożeni powinni czuć się szczególnie odpowiedzialni za to, aby zawsze postępować zgodnie z zasadami etyki.
  • Wzajemny szacunek. W naszej organizacji szanujemy osoby zatrudnione na wszystkich szczeblach i cenimy ich wkład w pracę całej Grupy Kapitałowej. Jesteśmy przekonani, że na różnorodności wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych, doświadczeń, osobowości oraz punktów widzenia budowany jest sukces całej organizacji. W relacjach pracowniczych zachowujemy wysokie standardy kultury osobistej oraz wzajemnej uprzejmości zarówno w miejscu pracy, jak i poza nią.
  • Wolność poglądów i wypowiedzi. Promujemy pracę zespołową wolną od jakichkolwiek uprzedzeń. Szanujemy wszystkich ludzi i ich prawo do prywatności. Akceptujemy wszelką różnorodność rozumianą w kategoriach pochodzenia, rasy, płci, orientacji seksualnej, kultury, wieku i stanu cywilnego, a także przekonań religijnych, politycznych lub przynależności do organizacji społecznych i zawodowych lub nieprzynależności do nich. W naszej organizacji nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji, obraźliwego lub niewłaściwego zachowania czy formułowania obraźliwych uwag pod adresem innych osób.
  • Szanujemy prawa człowiekaNasze wartości i zasady, leżące u podstaw naszych działań, są zgodne z fundamentalnymi zasadami takimi jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy czy zobowiązania United Nations Global Compact.
gkpge_compliance_site