Program realizowany jest od trzech lat i od początku cieszy się ogromną popularnością. Ma formułę konkursu, w którym zespoły pracowników zgłaszają swoje inicjatywy prospołeczne. Przy ocenie projektów brane są pod uwagę m.in. wkład własnej pracy wolontariackiej, cel projektu oraz zakres planowanych działań. Spośród wszystkich zgłoszonych inicjatyw kapituła wybiera 40 najciekawszych, które otrzymują wsparcie w wysokości do 5 000 złotych.

W dotychczasowych edycjach programu wolontariusze PGE łącznie zrealizowali 70 projektów w 35 miejscowościach. W program zaangażowanych jest już ponad 200 pracowników PGE, którzy łącznie przepracowali społecznie 16 500 godzin, realizując różnorodne projekty wpierające dzieci i młodzież, samotne matki oraz osoby niepełnosprawne.

,


{{widget type="content/img" src="visuals/csr/wolontariat/wolontariat_pge3_v2.jpg"}}

Wolontariat PGE „Pomagamy” daje moc!

  • Wzmacnia poczucie wpływu na otoczenie.

Wolontariusze są współtwórcami programu. Po zakończeniu każdej edycji wolontariusze mogą zgłaszać niezbędne usprawnienia oraz definiować swoje oczekiwania wobec programu w kolejnych edycjach.

  • Wzmacnia umiejętność pracy zespołowej.

Pracownicy z różnych spółek Grupy PGE działają razem, wymieniają się doświadczeniami i uczą się od siebie nawzajem. 

  • Buduje poczucie przynależności i daje spełnienie.

Osoby, które angażują się w wolontariat pracowniczy w PGE czerpią satysfakcję z pomocy potrzebującym, mają możliwość lepszego poznania samych siebie, a także odnalezienia w sobie większej wrażliwości i otwartości na ludzi. Ponadto ponad połowa wolontariuszy właśnie w PGE rozpoczyna swoją przygodę z działalnością prospołeczną. 

,

Wolontariat pracowniczy PGE coraz bardziej wrasta w kulturę firmy. Dzięki organizacyjnemu, merytorycznemu i finansowemu wsparciu firmy i Fundacji PGE – Energia z Serca pracownicy mają możliwość włączenia się w działalność prospołeczną, realizując swoje projekty na rzecz lokalnych społeczności.

,

 

Więcej o działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych przez Grupę PGE można przeczytać w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej za rok 2015.

gkpge_csr_site