W PGE rozumiemy, że jako największy wytwórca energii elektrycznej w kraju wywieramy znaczący wpływ na otoczenie, w którym działamy. Dlatego tak ważne jest dla nas bycie dobrym sąsiadem. Prowadzimy aktywny dialog z lokalnymi społecznościami, władzami czy środowiskami naukowo-badawczymi. Angażujemy się w liczne inicjatywy regionalne, a jedną z nich jest właśnie koncepcja klastra energetycznego.

Co to jest klaster energii*?

Najprościej mówiąc to zidentyfikowanie przez maksymalnie 5 sąsiadujących ze sobą gmin sieci wspólnych zależności w zakresie optymalnego zarządzania energią na danym terenie. Współpraca polega na znajdowaniu sąsiedzkiej synergii środowisk naukowych, lokalnych firm i osób prywatnych. Wszystko to po to, aby jak najefektywniej zarządzać produkcją i lokalnym zapotrzebowaniem na energię z różnych źródeł.

Zakładane korzyści dla regionu zgorzeleckiego z utworzenia klastra

Południowo-Zachodni Klaster Energii ma poprawić jakość powietrza w regionie, podnieść lokalne bezpieczeństwo energetyczne, a także wesprzeć rozwój tego obszaru. Klaster wykorzysta lokalną specyfikę regionu, czyli wysokosprawną kogenerację (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła)  i odnawialne źródła energii. Konwencjonalne źródła wytwarzania, jako bardziej przewidywalne i łatwiej sterowalne, mają być bilansowane i zintegrowane ze źródłami OZE. Dla zapewnienia stabilności dostaw energii mieszkańcom, PGE Energia Odnawialna - spółka z Grupy PGE - przewiduje m.in. budowę magazynu energii. Takie rozwiązanie zapewni regionowi bezpieczeństwo energetyczne przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności cenowej.

Klaster energii to stosunkowo nowy model biznesowy, który szybko znalazł podatny grunt w polskich warunkach. To jedna z wielu inicjatyw wpływających na podniesienie innowacyjności nie tylko sektora energetycznego, ale i całego regionu w okolicach Zgorzelca. Południowo-Zachodni Klaster Energii to kolejna tego typu inicjatywa w Polsce. W ramach klastra możemy wspólnie przyczynić się do stworzenia nowoczesnego środowiska współpracy w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnego przekazywania wiedzy, środków oraz najnowszych, innowacyjnych technologii. Poprzez aktywizację mieszkańców powiatu klaster będzie sprzyjał także rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w regionie.

Zgorzelecki klaster powstaje dzięki lokalnej współpracy

Sygnatariuszami porozumienia – partnerami założycielami Południowo-Zachodniego Klastra Energii są samorządy lokalne: Powiat Zgorzelecki, Gmina Bogatynia, Gmina Węgliniec, Gmina Pieńsk, Gmina Zawidów, spółki Grupy Kapitałowej PGE – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (Elektrownia Turów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów), PGE Energia Odnawialna, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELTUR-SERWIS, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TOP SERWIS, MegaSerwis, EPORE, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans”, ELBEST, a także lokalni przedsiębiorcy: Polskie Pomidory, Citronex I, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

 

* Klaster energii – to „cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł (..) na obszarze działania tego klastra, nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin (…)”, jak definiuje to zagadnienie ustawa o odnawialnych źródłach energii.

gkpge_csr_site