Zdajemy sobie sprawę ze swojego mocnego oddziaływania na rynek energii w Polsce, którego jesteśmy liderem. Po niedawnym zakupie aktywów ciepłowniczych od francuskiej spółki EDF jesteśmy też liderem w branży ciepłowniczej. Bycie liderem to zaszczyt, ale również odpowiedzialność. Czujemy potrzebę ciągłego doskonalenia naszych usług, czyli sprzedaży energii elektrycznej oraz ciepła i gazu. Wiemy też, jak ważny jest stabilny, zrównoważony rozwój oraz działalność biznesowa prowadzona w oparciu o transparentne zasady z poszanowaniem dla naszego otoczenia.

W ubiegłym roku przyjęliśmy Kodeks etyki GK PGE, dokument obowiązujący we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej PGE. W Kodeksie zapisane zostały wartości PRO, czyli partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność. Wartości te stosujemy w naszej codziennej pracy zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak również w relacjach z naszym otoczeniem: klientami, akcjonariuszami, lokalnymi społecznościami, władzami lokalnymi, partnerami biznesowymi, środowiskami naukowymi oraz wszelkimi instytucjami. Każdy pracownik Grupy ma obowiązek zapoznać się oraz stosować zapisy Kodeksu etyki. Chcemy, aby każdy pracownik Grupy PGE znał nasze wartości i zasady, dlatego przeszkoliliśmy już w zakresie Kodeksu etyki przeszło 96  procent naszych pracowników, czyli 36 484 osoby.

W ślad za Kodeksem etyki GK PGE został przyjęty Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE. Naturalnie jest zgodny z wartościami PRO. Oba kodeksy są dostępne na naszej stronie www TUTAJ Do przestrzegania Kodeksu Postępowania zobligowani są wszyscy nasi partnerzy biznesowi, od których wymagamy nie tylko przestrzegania przepisów prawa, ale również poszanowania praw człowieka, zapewnienia godnych miejsc pracy, poszanowania środowiska oraz uczciwości w prowadzeniu biznesu.

Jedna z zasad Kodeksu etyki GK PGE mówi: „W GK PGE nie tolerujemy korupcji ani nadużyć”. Jej rozwinięciem jest obowiązująca w Grupie PGE Polityka Antykorupcyjna. Zapisy dotyczące działań mających na celu przeciwdziałanie korupcji znajdą swoje odzwierciedlenie m.in. w regulaminach pracy w spółkach Grupy PGE czy w postępowaniach zakupowych. Przewidzieliśmy również cykliczną analizę i monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk w tym zakresie oraz szkolenia dla pracowników w całej Grupie PGE.

Nasze wartości – wartości PRO:

PARTNERSTWO – to dla nas utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo - to relacje oparte na szacunku.

ROZWÓJ – to dla nas ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – to dla nas dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, dbałość o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów BHP; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

gkpge_csr_site