{{widget type="content/img" src="visuals/Elektrofiltr2007_r_autor_Jakub_ybek_v2.jpg"}}W Elektrociepłowni Gorzów, wchodzącej w skład Grupy PGE, prowadzony jest obecnie projekt pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wielkopolskiego”, którego partnerem jest Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Inwestycja zakłada ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez likwidację wysokoemisyjnych pieców kaflowych oraz centralnego ogrzewania węglowego w śródmieściu Gorzowa Wlkp. (dzielnica Nowe Miasto), gdzie przekroczone są dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń. Projekt polega na wybudowaniu nowych sieci ciepłowniczych o łącznej długości 7 435 m oraz 6 546 m przyłączy na zewnątrz kwartałów mieszkalnych.

Przedsięwzięcie to ma ogromne znaczenie zarówno z punktu widzenia Elektrociepłowni Gorzów, jak i miasta – Gorzowa Wielkopolskiego. Jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego, a także zwiększy zasięg systemu ciepłowniczego zasilanego przez Elektrociepłownię Gorzów. Dzięki projektowi zostaną obniżone roczne emisje szkodliwych substancji, tj. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, dwutlenku węgla, a także pyłów.

Projekt wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE, zakładającą stopniową redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Jest również wyrazem odpowiedzialności społecznej Grupy PGE, która prowadzi inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne z myślą o społecznościach lokalnych, z którymi jest związana poprzez lokalizację swoich aktywów.

Warto pamiętać, że przedsięwzięcie to nie jest jedyną proekologiczną inwestycją Elektrociepłowni Gorzów, dzięki której poprawi się komfort życia mieszkańców miasta. Od końca lat 90., dzięki licznym przedsięwzięciom w tej elektrociepłowni, a przede wszystkim przejściu na paliwo gazowe, udało się ponad 200-krotnie zmniejszyć emisję pyłów do atmosfery.

gkpge_csr_site