Celem „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050” – programu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, jest nie tylko integracja biznesu wokół idei zrównoważonego rozwoju, ale także wskazanie wyzwań, jakie stoją przed polskimi firmami. Spotkania organizowane w ramach projektu są okazją do dialogu biznesu i administracji oraz poszukiwania wspólnych rozwiązań dla problemów z jakimi musi się zmierzyć polska gospodarka. Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”, będącej zbiorem zasad, według których firma zobowiązuje się prowadzić swoją działalność. PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z 79 polskich przedsiębiorstw, które dotychczas podpisały Deklarację.  Zasady przyjęte w Deklaracji są wyrazem zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju i dążenia PGE do realizacji celów wyznaczonych w „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

Podczas tegorocznego spotkania przedstawiono rezultaty rozpoczętego 10 marca 2014 roku III Etapu projektu Wizja 2050. Firmy – sygnatariusze zaprezentowały projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju zrealizowane w 2014 roku, a także ogłosiły nowe zobowiązania na rok 2015.

Grupa Kapitałowa PGE, jako jeden z sygnatariuszy Deklaracji, w swojej działalności biznesowej uwzględnia cele zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest realizacja podejmowanych w ramach projektu zobowiązań. W 2014 roku Grupa Kapitałowa PGE realizowała inwestycje i projekty pozwalające na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, przy jednoczesnej dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii. Wśród przykładów PGE przedstawiło zadania zrealizowane w sektorze energetyki konwencjonalnej, mające na celu redukcję emitowanych tlenków azotu (NOx). W ubiegłym roku zakończyła się m.in. modernizacja instalacji na kotłach nr 6 i 7 w PGE GiEK Oddział Dolna Odra.

Widoczne efekty Grupa Kapitałowa PGE osiągnęła również w ramach powiększania potencjału wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W 2014 roku PGE Energia Odnawialna zakończyła budowę i oddała do użytku kolejną farmę wiatrową – farmę Wojciechowo, składającą się z 14 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 28 MW. Dzięki tym działaniom PGE zrealizowała cele wynikające z zasady 7. „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”, zgodnie z którą sygnatariusze deklarują „podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko”.

- Udział w takich inicjatywach jak „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”, jest dla Grupy PGE ważnym aspektem współpracy i dialogu. Staramy się włączać we wspólną pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju, podejmując wyzwania pozwalające na osiąganie jednocześnie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Biorąc udział w projekcie, realizujemy kolejne wyznaczane sobie zadania na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju – mówi Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podczas spotkania, które odbyło się 24 kwietnia, kolejne 21 firm podpisało „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”, powiększając grono sygnatariuszy do 100 firm. Firmy, które podpisały deklarację podjęły kolejne zobowiązania na rzecz realizacji zasad i celów Wizji 2050.

Od 2011 roku projekt „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu” realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Środowiska, PwC i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2015 roku do działań w ramach projektu włączyła się firma Deloitte. Projekt „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050” nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy, realizowanej przez Światową Radę Biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju (World Business Council for Sustainable Development).

{{widget type="content/img" src="visuals/csr/DSC_0807_male_1.jpg"}}

gkpge_csr_site