W raporcie Annual CSR Outlook wskazano kluczowe dane na temat zdarzeń CSR w 2015 roku. Większość z nich dotyczy inicjatyw, w których uczestniczy Grupa PGE:

  • 83 polskie firmy są już członkami programu ONZ Global Compact – PGE jest w nim obecna od 2008 roku;
  • 48 firm zostało już Partnerami Strategicznymi Forum Odpowiedzialnego Biznesu – PGE jest jednym z nich;
  • 23 firmy weszły w skład IX edycji Respect Index, indeksu spółek odpowiedzialnych GPW w Warszawie – PGE jest w nim nieprzerwanie od sześciu lat;
  • wśród 420 praktyk wymienionych w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” jest 11 dobrych praktyk realizowanych przez PGE.

{{widget type="content/img" src="visuals/csr/Annual_CSR_Outlook_2016_v2.jpg"}}

PGE została wymieniona również w najnowszym raporcie Annual CSR Outlook jako debiutująca w zakresie raportowania pozafinansowego. Raport społeczny Grupy PGE za lata 2013-2014 przygotowany został w oparciu o międzynarodowe wytyczne do raportowania Global Reporting Initiative w wersji G4, poziom CORE.

Za jedną z najważniejszych publikacji w 2015 roku w obszarze zaangażowania społecznego w Polsce zostały uznane „Standardy działania Fundacji Korporacyjnych”. Standardy zostały wypracowane z inicjatywy Forum Darczyńców, w gronie 45 fundacji korporacyjnych, w tym Fundacji PGE – Energia z Serca.

Z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu powstał natomiast, wskazywany przez Annual CSR Outlook, raport z badania pt. „Menedżerowie CSR”, w którym wzięli udział m.in. reprezentanci spółki PGE. Raport ten przedstawia opinie menedżerów firm działających na polskim rynku na temat ewolucji podejścia do odpowiedzialności społecznej oraz szans dla dalszego rozwoju CSR w Polsce. Według 65 proc. przebadanych menedżerów CSR, biznes przyczynił się w ostatnich latach do rozwiązywania problemów społecznych w Polsce, a 62 proc. respondentów sądzi, że CSR wpływa systemowo na biznes.

W raporcie „Menedżerowie CSR” wskazano również szereg korzyści dla firm wypływających z realizacji działań CSR, m.in.

- podniesienie poziomu zaangażowania pracowników w firmach;

- zwiększenie rozpoznawalności marki firmowej jako odpowiedzialnej/zrównoważonej;

- poprawa relacji ze społecznościami lokalnymi na terenie działania firmy.

Raport Annual CSR Outlook wśród najważniejszych wydarzeń na świecie w obszarze CSR w 2015 roku wskazuje proces największych w historii ONZ konsultacji, w ramach których zostały przyjęte nowe cele zrównoważonego rozwoju na lata 2015-2030. Cele te są brane pod uwagę w aktualizowanej obecnie strategii CSR w Grupie Kapitałowej PGE.

Więcej o kluczowych wydarzeniach CSR w 2015 roku oraz trendach rozwoju można przeczytać w: CSRinfo – Annual CSR Outlook 2016

gkpge_csr_site