baner_www_1400x600_pge-dla-przyrody_ok.jpg

Lasy Pełne Energii

Program „Lasy Pełne Energii” jest prowadzony w Grupie PGE od 2000 roku i ma na celu poprawę jakości powietrza oraz stanu wód gruntowych, a także odbudowę drzewostanu w polskich lasach.

Przy projekcie PGE współpracuje z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych i leśnikami, którzy  opracowują plany nasadzeń i przygotowują sadzonki. W ciągu 21 lat trwania programu zostało posadzonych blisko 600 tysięcy drzew, głównie sosen, świerków i dębów.

PARKI NARODOWE

Biebrzański Park Narodowy

PGE na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego podejmuje działania chroniące m.in. wzmocnienie i zabezpieczenie przed wycinką 100-letniego drzewa rosnącego w na terenie Parku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Panele zostały zainstalowane na dwóch kluczowych dla Parku budynkach, tj. Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i budynku informacji turystycznej w Grzędach. Na realizację tej inwestycji darowiznę przekazała Fundacja PGE.

W Biebrzańskim Parku Narodowym odbyły się również warsztaty fotograficzne dla pracowników Grupy PGE, których celem było ukazanie piękna doliny rzeki Biebrzy i jej zwierzęcych mieszkańców. Zdjęcia wykonane podczas warsztatów zostały zaprezentowane na wystawie pt. „Dolina Biebrzy” prezentowanej w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, w październiku 2021 roku.

Świętokrzyski Park Narodowy

PGE realizuje montaż instalacji fotowoltaicznej na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ramach  kompleksowej modernizacji energetycznej infrastruktury Parku. Darowiznę na realizację tego przedsięwzięcia przekazała Fundacja PGE.

Roztoczański Park Narodowy

PGE  wspiera również Roztoczański Park Narodowy w zakresie ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych w parku. Projekt realizowany ze środków przekazanych przez Fundację PGE składa się dwóch części: projektu badawczo-ochronnego pn. „Roztoczańskie bociany – ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów” oraz rewitalizacji ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance.

Kampinoski Park Narodowy

W ramach współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym  Wolontariusze PGE porządkują  tereny należące do Parku. 

Rewitalizacja Krzywego Lasu

Krzywy Las to pomnik przyrody położony w Nadleśnictwie Gryfino, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Elektrowni Dolna Odra. To skupisko blisko stuletnich nietypowych sosen, które z uwagi na swój wiek w niektórych miejscach wykazują tendencję do zamierania. W ramach rewitalizacja Krzywego Lasu PGE wesprze  budowę ścieżki edukacyjnej oraz infrastruktury turystycznej co pozwoli na  wyeksponowaniu najpiękniejszych fragmentów tego pomnika przyrody. Środki na ten cel przekazała Fundacja PGE, która jest Partnerem Strategicznym Projektu.

PTAKI

Ochrona ptaków

W Grupie PGE szczególną ochroną otaczamy ptaki. Na infrastrukturze energetycznej PGE umieszczamy specjalne zabezpieczenia - podesty, odstraszacze, kolorowe kule - tak aby minimalizować ryzyko zetknięcia się ptaków z liniami energetycznymi.

Jednym z gatunków, który jest otoczony wyjątkową troską są bociany, które ze względu na umiejscowienie swoich gniazd na słupach energetycznych są szczególnie narażone na ryzyko porażenia prądem. W trosce o nie, pracownicy PGE wznoszą ponad liniami energetycznymi specjalne metalowe platformy, na których bociany budują gniazda. W ten sposób ptaki są zabezpieczane przed bezpośrednim kontaktem z liniami energetycznymi. Obecnie na terenie działania spółki z Grupy PGE – PGE Dystrybucja jest prawie 27 tys. takich platform. Tylko w 2020 roku przybyło ich ponad 1 000 szt.

PGE podejmuje również współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami, których celem jest ochrona ptaków. Grupa PGE współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, wspierając działania związane z odnowieniem gatunku sokoła wędrownego w Polsce. W Polsce są one objęte ochroną gatunkową ścisłą. Sokoły upodobały sobie obiekty PGE, na terenie których zakładają gniazda, m.in. na kominie Elektrociepłowni w Gdyni, w Gdańsku, w Lublinie, w Toruniu, na kominie Elektrowni w Bełchatowie i w ZEDO.

Innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony ptaków

W odpowiedzi na potrzebę ochrony ptaków przed kolizją z wiatrakami, PGE prowadzi także testy innowacyjnego systemu firmy Bioseco. Urządzenie zamontowane na Farmie Wiatrowej Lotnisko, wykorzystując dane z kamer wizyjnych oraz radaru, jest w stanie wykryć ptaki w odległości nawet 500 metrów  od turbiny i jeśli ptaki znajdą się w strefie buforowej w odległości mniejszej niż 300 metrów  od wiatraka, turbina zostanie automatycznie zatrzymana. Pilotażowe rozwiązanie istotnie zmniejszy ryzyko kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi. Wpłynie również korzystnie na utrzymanie cennej bioróżnorodności na terenach farm. W październiku 2021 r. rozpoczął się kolejny etap projektu – testy w kierunku wykorzystania ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej.

Zapraszamy również na stronę:: www.prowadzimywzielonejzmianie.pl

 

gkpge_biuroPrasowe_site