Wyniki operacyjne

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w I półroczu 2020 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniósł 28,6 TWh, w tym 14,7 TWh z węgla brunatnego (spadek o 14 proc. rok do roku) i 9,8 TWh z węgla kamiennego (wzrost o 13 proc. rok do roku).

Niższy poziom produkcji energii elektrycznej w I półroczu 2020 roku jest głównie efektem mniejszego zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz wyższej generacji źródeł odnawialnych i importu energii, które przełożyły się na niższą generację elektrowni węglowych. Efekt ten został w części ograniczony przez produkcję nowych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 17,3 TWh (spadek o 5 proc. rok do roku,  wpływ niższego zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE), a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 20,1 TWh (spadek o 8 proc. rok do roku, wpływ obniżenia zapotrzebowania ze strony klientów). Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 27,8 PJ (spadek o 3 proc. rok do roku ze względu na wyższe temperatury w sezonie ciepłowniczym, częściowo zrekompensowany wzrostem sprzedaży w II kwartale 2020 roku).

Grupa PGE kontynuuje dywersyfikację portfolio wytwórczego w kierunku źródeł odnawialnych i paliwa gazowego, będącego paliwem przejściowym w osiąganiu zielonego kierunku i wspierającym rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej. W I półroczu 2020 roku elektrownie wiatrowe PGE wyprodukowały o 15 proc. więcej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie w 2019 roku, osiągając wynik 0,8 TWh.

Wyniki finansowe

Raportowana EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2020 roku zmniejszyła się o 1,6 mld zł, osiągając poziom 2,8 mld zł ze względu na czynniki jednorazowe (dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 w ubiegłym roku, wyższy poziom rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej w I półroczu 2020). Porównywalna EBITDA na zbliżonym poziomie wobec braku istotnego wpływu COVID-19 na I półrocze 2020 roku.

Wynik netto (-637 mln zł) jest efektem zdarzeń jednorazowych o niegotówkowym charakterze -  utrata wartości akcji posiadanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. oraz utrata bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej.

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w I półroczu 2020 roku osiągnęły wartość 2,5 mld zł i były o 2 proc. niższe rok do roku, głównie ze względu na mniejsze nakłady w segmencie Energetyki Konwencjonalnej (zakończenie inwestycji w Opolu, finalna faza realizacji bloku w Turowie). Wzrost nakładów inwestycyjnych w segmencie Energetyki Odnawialnej związany był z rozliczeniem farm wiatrowych Starza/Rybice i Karnice II w Zachodniopomorskiem.

gkpge_biuroPrasowe_site