Paweł Urbański, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju PGE Polska Grupa Energetyczna SA, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 28 października 2008 roku. Swoją decyzję motywuje względami osobistymi: Moja misja w PGE dobiegła końca. To był okres ciężkiej pracy, który będę jednak wspominał z satysfakcją – powiedział Paweł Urbański. Dziękuję Prezesowi Urbańskiemu za ogromne zaangażowanie w trudny proces budowy PGE i przygotowań spółki do oferty publicznej i debiutu giełdowego. Życzę Prezesowi Urbańskiemu wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieć jeszcze okazję wspólnie pracować - powiedział Tomasz Zadroga, Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA – Zapewniam Państwa, że wszyscy pozostali członkowie zarządu będą nadal ściśle ze sobą współpracować i dążyć do realizacji wyznaczonych wielu ambitnych celów, jakie ma przed sobą nasza spółka. Dodatkowe informacje o PGE Polskiej Grupie Energetycznej  PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą Grupą energetyczną w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej.  Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnej, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ponad 54 TWh netto, co stanowi około 40% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi ponad 12 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Grupa PGE zatrudnia ponad 47 tys. pracowników. 100% akcji spółki należy do Skarbu Państwa. W 2007 r. PGE odnotowała przychody skonsolidowane wg MSSF (z działalności kontynuowanej) w wysokości ponad 23,2 mld złotych. EBITDA w 2007 r. wyniosła ponad 4,7 mld złotych, a zysk netto niemal 2,9 mld zł (działalność kontynuowana). Aktywa spółki wyniosły na koniec 2007 roku 45,3 mld złotych. W ramach trwającego procesu prywatyzacji po raz pierwszy spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdania finansowe wg. MSSF na poziomie Grupy. Sprawozdania te różnią się w istotny sposób od sprawozdań (w tym historycznych sprawozdań finansowych) sporządzanych wg PSR i nie umożliwiają porównania z danymi wg PSR. Ponadto, w ostatnich dwóch latach Grupa przeszła daleko idące zmiany organizacyjne, w związku z czym sprawozdania finansowe wg MSSF za 2007 r. prezentują dane w rozbiciu na działalność kontynuowaną i zaniechaną.   W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Joanna Zając Specjalista ds. Public Relations Tel: (+48 22) 340 1859 E-mail: joanna.zajac@pgesa.pl Łukasz Wójcik NBS Public Relations tel.: (+48 22) 826 74 18 lwojcik@nbs.com.pl   Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

gkpge_biuroPrasowe_site