W opinii Zarządu PGE projekt budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole należy do najbardziej opłacalnych projektów budowy konwencjonalnych bloków energetycznych rozważanych obecnie w Polsce. Na tę ocenę wpływają: - spodziewany wzrost popytu na energię elektryczną, co wraz z ograniczoną podażą nowych mocy oraz koniecznością odstawień i pogorszającą się jakością mocy istniejących będzie wpływać na wzrost cen energii elektrycznej w Polsce w tempie przekraczającym wzrost inflacji, - realizacja projektu w formule brown-field, przy wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury okołoblokowej, co pozwala na obniżenie potrzebnych nakładów inwestycyjnych oraz skrócenie czasu realizacji inwestycji.

W opinii Zarządu PGE budowa w Polsce kondensacyjnych bloków energetycznych w technologii konwencjonalnej w formule green-field nie gwarantuje satysfakcjonującej stopy zwrotu, - stopień zaawansowania projektu, pozwalający na rozpoczęcie i zakończenie budowy najszybciej spośród konkurencyjnych projektów, co jest istotne biorąc pod uwagę maksymalną realną wielkość podaży usług budowlanych i inżynierskich w Polsce.

Zarząd PGE ocenia, że z uwagi na ograniczenie podaży usług projektowych i wykonawczych oraz fakt, iż budowa dwóch bloków równolegle charakteryzuje się relatywnie niskim kosztem jednostkowym w przeliczeniu na MW mocy, nie będzie możliwe zrealizowanie innych obecnie rozważanych w Polsce projektów w cenie - w przeliczeniu na MW mocy - porównywalnej do uzyskanej w przetargu na budowę bloków 5 i 6 Elektrowni Opole, - przewidywana pełna integracja procesu eksploatacji nowych bloków z istniejącą Elektrownią Opole, co ograniczy wzrost kosztów stałych do niezbędnego minimum i zapewni ich utrzymanie w odniesieniu do jednostkowej produkcji na jednym z najniższych poziomów w Polsce.

Realizacja budowy bloków 5 i 6 zwiększy moc osiągalną Elektrowni Opole (obecnie 1532 MW) o ponad 117 proc., przy zakładanym wzroście kosztów stałych w wyniku realizacji projektu o nie więcej niż kilkanaście proc. Podstawowe założenia techniczne bloków 5 i 6: - Paliwo: węgiel kamienny - Moc elektryczna: 2x900 MW - Sprawność netto bloku: min. 45,5 proc. - Emisja CO₂: ok. 745 kg/MWh - Zakładany stopień wykorzystania mocy: ok. 80 proc. (średnio przez pierwsze 10 lat) - Zakładana produkcja energii elektrycznej netto: ok. 11,1 TWh rocznie (średnio przez pierwsze 10 lat) - Planowany termin oddania do eksploatacji (przy założeniu zawarcia umowy z Generalnym Realizatorem Inwestycji w 2011 r.) – IV kwartał 2016 r. (blok 5) i 2017 r. (blok 6).  

Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Filimon Koordynator ds. Public Relations PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. e-mail: sylwia.filimon@gkpge.pl tel. 22 340 26 69 kom. 723 188 710    Informacje o GK PGE: Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.

gkpge_biuroPrasowe_site