Przychody ze sprzedaży bez rekompensat KDT wyniosły ok. 20,14 mld zł (20,09 mld przed rokiem). Zysk netto (razem z rekompensatami KDT) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął w 2010 roku ok. 3,01 mld zł w porównaniu z 3,37 mld zł w 2009 roku.

Zgodnie z oczekiwaniami,  po wyeliminowaniu wpływu rekompensat KDT osiągnęliśmy na poziomie skonsolidowanym wyniki niemal identyczne jak przed rokiem. Pod względem wyników finansowych był to rok stabilizacji, w którym udało nam się przygotować do spodziewanych wzrostów w kolejnych okresach – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE.

Warto zwrócić uwagę, że istotnie zwiększyła się proporcja zysku grupy kapitałowej jaki przypisywany jest akcjonariuszom PGE w stosunku do zysku mniejszości. W roku 2011 dzięki  wykupowi mniejszości zrealizowanemu pod koniec grudnia 2010 roku, udział ten jeszcze wzrośnie, bezpośrednio przekładająca się na znacząco wyższy zysk przypadający na jedną akcję – dodał.

Zgodnie ze wstępnymi danymi, trendy w wynikach finansowych obserwowane przez pierwsze trzy kwartały utrzymały się do końca 2010 roku. Znacząco wzrósł wynik segmentu dystrybucji, co spowodowane było rosnącym zwrotem z kapitału uwzględnianym w taryfie oraz wyższym wolumenem dystrybuowanej energii. Mocno wzrósł także wynik segmentu energetyki odnawialnej wskutek większego wolumenu energii wyprodukowanej z elektrowni wodnych oraz wyższych przychodów z tzw. zielonych certyfikatów. Osiągnięty wynik segmentu energetyki konwencjonalnej był porównywalny z poprzednim rokiem, a segmenty obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej zanotowały spadki wynikające z niższych marż, mniejszego wolumenu hurtowego oraz wyższych kosztów związanych z obowiązkiem umorzenia świadectw pochodzenia.  

Szacunek wybranych pozycji skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGE za 2010 rok [mld zł]

Rok zakończony 31 grudnia 2010Rok zakończony 31 grudnia 2009Przychody ze sprzedaży20,4721,62Przychody z tytułu rekompensat KDT0,331,53Przychody ze sprzedaży bez rekompensat KDT20,1420,09EBITDA6,827,98EBITDA bez rekompensat KDT6,496,45Zysk netto3,624,34Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej3,013,37

Przedstawione powyżej wielkości są szacunkowe, nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta i mogą różnić się od wielkości przedstawionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., które zostanie opublikowane w dniu 21 marca 2011 r.

gkpge_biuroPrasowe_site