Opracowanie i przyjęcie planów przez zarządy wszystkich spółek jest początkiem formalno – prawnych działań zmierzających do integracji i utworzenia czterech spółek skonsolidowanych w najważniejszych obszarach działalności. Wykonane dla potrzeb Programu Konsolidacji analizy ekonomiczne potwierdziły zasadność procesu i stały się punktem wyjścia do zatwierdzenia Planów. W wyniku Konsolidacji zmniejszone zostaną koszty koncesji oraz koszty związane z funkcjonowaniem rad nadzorczych i zarządów spółek Grupy. Zarząd PGE szacuje, że natychmiastowe oszczędności związane z połączeniem spółek wyniosą ok. 15 mln zł w pierwszym roku po przeprowadzeniu Konsolidacji, co w całości pokryje koszty prowadzenia tej operacji. Łączne zdyskontowane bezpośrednie oszczędności z połączenia spółek przewyższają o ok. 130 mln zł związane z nimi koszty. Obecnie trwają intensywne prace analityczne w celu dokładnego oszacowania oszczędności wynikających z dalszych etapów Konsolidacji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami możliwe są oszczędności rzędu 1 mld zł w ciągu trzech lat od zakończenia procesu Konsolidacji. – Wyniki przeprowadzonych analiz oznaczają, że korzyści wygenerowane już w pierwszym roku realizacji Programu pokryją większą część bezpośrednich kosztów obsługi połączenia. Tym samym wdrożenie Programu, który jest niezbędny do długofalowego budowania przewagi konkurencyjnej PGE na rynku, jest uzasadnione ekonomicznie – mówi Jacek Dreżewski, dyrektor Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. Ponadto plany połączenia zawierają informacje dotyczące parytetu wymiany akcji i udziałów spółek przejmowanych na akcje spółek przejmujących. – Ze względu na ochronę interesów wszystkich akcjonariuszy łączonych spółek, wraz ze złożeniem planów do sądu rejestrowego, składane są wnioski o wyznaczenie niezależnego biegłego w celu ich zbadania. Niezależny biegły zweryfikuje to, czy stosunek wymiany akcji lub udziałów został ustalony należycie – powiedział Dreżewski. Po otrzymaniu pozytywnej opinii biegłego nastąpią dwukrotne zawiadomienia o Walnych Zgromadzeniach, na których podejmowane będą uchwały o połączeniach. To właśnie Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmą ostateczną decyzję o połączeniu spółek w poszczególnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej PGE: w obszarze energetyki konwencjonalnej spółką przejmującą jest PGE Elektrownia Bełchatów S.A. z siedzibą w Rogowcu, w obszarze energetyki odnawialnej spółką przejmującą jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie, w obszarze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym spółką przejmującą jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, w obszarze dystrybucji energii elektrycznej spółką przejmującą jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.  - Każdy akcjonariusz i udziałowiec będzie miał możliwość przejrzenia dokumentów przygotowanych w ramach połączenia. Program Konsolidacji zakończy się w dniu wpisania połączeń do właściwego rejestru. Wpis wywołuje skutek w postaci wykreślenia z rejestru spółek przejmowanych – dodał Jacek Dreżewski, dyrektor Programu Konsolidacji GK PGE. O planowanym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zostaną zawiadomieni stosownymi ogłoszeniami - pierwsze z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, drugie zaś w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od pierwszego. Wpisanie połączeń do właściwego rejestru sądowego  przewidziane jest na dzień 1 września 2010 roku. *** Konsolidacja Grupy Kapitałowej PGE jest zmianą formalno – prawną, w wyniku której w Grupie Kapitałowej PGE powstanie 6 spółek zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zajmujących się obszarami: Energetyki Konwencjonalnej, Energetyki Odnawialnej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej, Handlu Hurtowego i Energii Jądrowej. W wyniku Programu Konsolidacji obecna, rozproszona struktura Grupy, zostanie spłaszczona, a spółki o identycznym profilu działalności, które są obecnie odrębnymi podmiotami, staną się po Konsolidacji oddziałami spółek konsolidujących. Ze względu na aktualną strukturę działalności biznesowej PGE, zmiany konsolidacyjne będą dotyczyły głownie obszarów energetyki konwencjonalnej, dystrybucji i sprzedaży detalicznej, a w mniejszym stopniu handlu hurtowego i energetyki odnawialnej. Celem konsolidacji jest usprawnienie zarządzania w Grupie Kapitałowej PGE tak, aby stworzyć solidne podstawy dla jej rozwoju w długim okresie i umożliwić sprawny przebieg procesów inwestycyjnych. *** Dodatkowe informacje: PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. *** Kontakt dla mediów: Jacek Strzałkowski Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. e-mail: jacek.strzalkowski@pgesa.pl tel.: (022) 340 19 32

gkpge_biuroPrasowe_site