36 269 akcji PGE Elektrociepłowni Gorzów, stanowiących 5,92% kapitału zakładowego spółki, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. kupiła za kwotę 10 585 tys. zł. Z kolei za 296 akcji PGE Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz - 0,17% kapitału zakładowego spółki - zapłacono 959 tys. zł. Dzięki tym transakcjom udział PGE Polska Grupa Energetyczna w PGE Elektrociepłowni Gorzów wzrósł do 96,01%, a w PGE Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz do 98,82%. *** Informacje o PGE PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 54 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

gkpge_biuroPrasowe_site