- Już dziś PGE jest największym producentem energii w Polsce. Działamy na perspektywicznym rynku, na którym spodziewany jest dalszy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. W związku z tym strategia PGE zakłada m.in. budowę nowych mocy wytwórczych (w różnych technologiach) oraz poprawę efektywności posiadanych już aktywów. W ramach strategii zamierzamy dobrze zainwestować środki liczone w miliardach złotych, a w realizacji tych celów pomogą nam fundusze pozyskane w ofercie publicznej - mówi Tomasz Zadroga, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Zamierzamy zaoferować nasze akcje zarówno polskim inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym, a także szerokiemu gronu inwestorów międzynarodowych. – dodaje.

Oferta publiczna akcji oraz debiut giełdowy PGE planowane są w I kwartale 2009 r., przy czym ostateczny termin oferty publicznej akcji Spółki oraz jej debiutu giełdowego uzależniony będzie m.in. od warunków rynkowych oraz terminu uzyskania przez PGE wymaganych zgód organów regulacyjnych. Zaoferowane zostaną tylko akcje nowej emisji. Po ofercie nowi akcjonariusze obejmą akcje reprezentujące nie więcej niż 15% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu PGE.

Dodatkowe informacje o PGE Polskiej Grupie Energetycznej PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą grupą energetyczną w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej.  Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE zapewnia bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.

Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ponad 54 TWh netto, co stanowi około 40% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi ponad 12 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych.  

Grupa PGE zatrudnia około 47 tys. pracowników. 100% akcji spółki należy do Skarbu Państwa.

W 2007 r. PGE odnotowała przychody skonsolidowane wg MSSF (z działalności kontynuowanej) w wysokości 23,2 mld złotych, EBITDA w 2007 r. wyniosła ponad 4,7 mld złotych. Aktywa spółki wyniosły na koniec 2007 roku 45,3 mld złotych.

W ramach trwającego procesu prywatyzacji po raz pierwszy spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF na poziomie Grupy. Sprawozdania te różnią się w istotny sposób od sprawozdań (w tym historycznych sprawozdań finansowych) sporządzanych wg PSR i nie są porównywalne z danymi wg PSR. Ponadto, w ostatnich dwóch latach Grupa przeszła daleko idące zmiany organizacyjne, w związku z czym sprawozdania finansowe wg MSSF za 2007 r. prezentują dane w rozbiciu na działalność kontynuowaną i zaniechaną.  

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Dominika Tuzinek-Szynkowska
Rzecznik prasowy PGE
tel.: (+48 22) 340 24 83
dominika.tuzinek@pgesa.pl
Łukasz Wójcik
NBS Public Relations
tel.: (+48 22) 826 74 18
lwojcik@nbs.com.pl  

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.pgesa.pl. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

gkpge_biuroPrasowe_site