Przekazanie instalacji nastąpiło 8 kwietnia 2010r. Tuż przed uruchomieniem instalacji odczytano zawartość tlenków azotu w spalinach na bloku nr 3, która wynosiła 482 mg/Nm3. Następnie uruchomienia instalacji dokonali Wojciech Topolnicki, wiceprezes zarządu ds. rozwoju i finansów PGE Polska Grupa Energetyczna, Mirosław Skowron, prezes zarządu, dyrektor generalny PGE Elektrownia Opole oraz David Johnson, division president Nalco EAME Operations. Po uruchomieniu emisja tlenków azotu spadła do poziomu 180 mg/Nm3. Oddanie instalacji poprzedziło seminarium naukowe, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele konsorcjum firm realizujących inwestycję: Remak-Rozruch SA Opole, Sefako SA Sędziszów i Nalco Mobotec Goeteborg. Podczas seminarium omówiona została technologia i zaprezentowano wyniki prac związane z budową i oddaniem do eksploatacji instalacji odazotowania spalin. W PGE Elektrownia Opole od momentu uruchomienia, czyli od 1993 r. czyniono próby redukcji emisji tlenków azotu metodami pierwotnymi, robiono to bez radykalnych zmian konstrukcyjnych układu paleniskowego. Efekty tych działań w zupełności spełniają obecne wymagania ekologiczne co do emisji NOx. Po 2015 r. będą obowiązywały jednak ostrzejsze wymogi i dotychczasowe działania już nie wystarczą do ich spełnienia. W tej sytuacji elektrownia podjęła decyzję o zleceniu profesjonalnego i kompleksowego rozwiązania problemu redukcji emisji tlenków poniżej 200 mg/Nm3. W kolejnych latach podobne instalacje zostaną wybudowane i uruchomione na trzech pozostałych blokach energetycznych PGE Elektrownia Opole.          

gkpge_biuroPrasowe_site