Skonsolidowany przychód Grupy Kapitałowej PGE w pierwszym półroczu 2011 roku wyniósł 13,9 mld zł, co oznacza wzrost o 37,3% względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten wynika głównie z przyjęcia nowego modelu handlu energią, wprowadzającego „obligo giełdowe”, tj. handel poprzez giełdę, ale również ze wzrostu wolumenu sprzedanej energii elektrycznej. EBITDA wyniosła 3,99 mld zł i wzrosła o 11% w porównaniu do I półrocza 2010.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł po dwóch pierwszych kwartałach 2011 roku 2,22 mld zł, co daje wzrost o 48% w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. Tak wysoki wzrost jest m.in. wynikiem przekształceń w strukturze własnościowej, jakie miały miejsce w 2010 roku (konsolidacja spółek Grupy, wykup udziałów mniejszościowych), jak również poprawy rentowności Grupy PGE. „Bardzo dobre wyniki Grupy w pierwszym półroczu, to powód do zadowolenia, ale na pewno nie do zwolnienia tempa.

Dążymy do budowania wartości Grupy z myślą o naszych akcjonariuszach oraz klientach. Wysoka rentowność sprzyja kolejnym projektom inwestycyjnym, które pozwolą zabezpieczyć stabilność dostaw energii oraz dalej budować pozycję lidera w regionie” – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wzrost sprzedaży energii elektrycznej W pierwszym półroczu 2011 roku wzrosła sprzedaż do klientów końcowych i wyniosła 15,34 Twh. Z czego ok. 70% dotyczyło klientów przemysłowych (10,73 TWh), a 30% klientów indywidualnych (4,61 TWh).

Sprzedaż energii elektrycznej w obrocie hurtowym w I półroczu 2011 roku wyniosła 27,47 TWh i wzrosła w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego (11,31 TWh). Wzrost produkcji energii elektrycznej W pierwszym półroczu 2011 roku łączna produkcja energii elektrycznej wzrosła o 4% do poziomu 27,26 TWh. Wzrost ten jest przede wszystkim spowodowany wyższym poziomem produkcji w elektrowniach w Turowie i Dolnej Odrze oraz zwiększonym wykorzystaniem mocy produkcyjnych w Elektrowni Opole.

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrosła o 8% w porównaniu do I półrocza 2010, głównie z powodu zwiększenia udziału biomasy w procesie wytwarzania energii. Wytwarzanie w elektrociepłowniach Grupy wzrosło z 1,58 TWh w pierwszych dwóch kwartałach 2010 do 1,83 TWh w analogicznym okresie roku 2011. Postępy w inwestycjach w moce wytwórcze oraz dystrybucję Modernizacja oraz stałe zwiększanie zdolności wytwórczych to jedno ze strategicznych zadań Grupy PGE. Wydatki na inwestycje w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły 1, 610 mld zł. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w segmencie energetyki konwencjonalnej, tj. 1,098 mld zł, głównie na modernizację bloków 5-12 (329,8 mln zł), budowę instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów (93,7 mln zł) oraz w Zespole Elektrowni Dolna Odra (77,2 mln zł) oraz budowę bloku nr 14 (858 MW) w Elektrowni Bełchatów (203,3 mln zł). Nowy blok nr 14 w Elektrowni Bełchatów zalicza się do największych i najnowocześniejszych w Europie.

Na początku czerwca 2011 roku wykonana została pierwsza synchronizacja nowego bloku z krajową siecią elektroenergetyczną, a pod koniec tego samego miesiąca blok osiągnął moc maksymalną. Oddanie bloku do eksploatacji komercyjnej przewidywane jest pod koniec września 2011 roku. W ramach dywersyfikacji struktury wykorzystywanych w Grupie paliw oraz dążąc do zmniejszenia emisji CO₂, rozważane są inwestycje w projekty gazowe, o mocy 100 – 850 MW w różnych lokalizacjach. Obecnie prowadzone są prace nad studium wykonalności. Pierwsze postepowanie przetargowe może zostać ogłoszone na przełomie 2011/2012 roku.

Wydatki na inwestycje w segmencie dystrybucji wyniosły 392,8 mln zł i dotyczyły: podłączeń nowych klientów (193,6 mln zł) oraz modernizacji sieci (127 mln zł). „W chwili obecnej właściwie nie posiadamy zadłużenia. To dobra sytuacja dla działań związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych Grupy. Warto również dodać, że Agencja Fitch Ratings podtrzymała rating długoterminowy spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” – powiedział Wojciech Ostrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. Aktywa pozaenergetyczne – oczekiwanie na finalizację transakcji sprzedaży udziałów w Polkomtel S.A. W dniu 30 czerwca 2011 roku PGE S.A., PKN Orlen S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Węglokoks S.A. i Vodafone zawarli przedwstępną umowę ze Spartan Capital Holdings Sp. z o. o. (spółką celową kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka) na sprzedaż 100% akcji spółki Polkomtel S.A. Zgodnie z Umową PGE sprzeda 4 479 191 zwykłych akcji imiennych Polkomtel S.A., o wartości nominalnej 100 zł za akcję, reprezentujących około 21,85% kapitału zakładowego Polkomtel S.A., za łączną cenę 3 289 474 171 zł.

Cena za sprzedawane akcje zostanie pokryta przez Kupującego w formie gotówki. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

Dodatkowych informacji udziela:

Sylwia Filimon
Koordynator ds. Public Relations PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
e-mail: sylwia.filimon@gkpge.pl
tel. 22 340 26 69  

Informacje o GK PGE: Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada 12,2 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.

gkpge_biuroPrasowe_site