2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna  S.A. w roku 2015

 

 

 

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA w roku 20152 

 

Lp. Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły
Mg/MWh
1 Węgiel kamienny 0,80329 0,00171 0,00083 0,00008
2 Węgiel brunatny 1,06089 0,00197 0,00080 0,00009
3 Gaz ziemny 0,33666 0,00010 0,00046 0,00001
4 OZE (biomasa) 0,03356 0,00014 0,00071 0,00003
5 Inne 0,01869 0,00001 0,00005 0,00000
6 RAZEM 0,78226 0,00152 0,00075 0,00007

1Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej na giełdach energii elektrycznej opracowana została na podstawie danych o produkcji energii elektrycznej (elektrownie zawodowe), Tab. 5.2, Informacja statystyczna o energii elektrycznej – Agencja Rynku Energii SA, Biuletyn Miesięczny Nr 11 (275), listopad 2016.

2Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2015 r. na giełdach energii opracowane zostały na podstawie danych Agencji Rynku Energii SA - EMITOR 2015 Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych, Warszawa, wrzesień 2016