2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna  S.A. w roku 2016.

Struktura paliw PGE

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA w roku 20162 

Lp. Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły
Mg/MWh
1 Węgiel kamienny 0,80107 0,00106 0,00095 0,00006
2 Węgiel brunatny 1,04861 0,00017 0,00095 0,00009
3 Gaz ziemny 0,34084 0,00010 0,00046 0,00001
4 OZE (biomasa) 0,00122 0,00005 0,00062 0,00004
5 Inne 0,01869 0,00001 0,00005 0,00000
6 RAZEM 0,77562 0,00061 0,00085 0,00006

1Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej na giełdach energii elektrycznej opracowana została na podstawie danych o produkcji energii elektrycznej (elektrownie zawodowe), Tab. 5.2, Informacja statystyczna o energii elektrycznej – Agencja Rynku Energii SA, Biuletyn Miesięczny Nr 12 (276), grudzień 2016.

2Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2016 r. na giełdach energii opracowane zostały na podstawie danych Agencji Rynku Energii SA -  EMITOR 2016  Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych, Warszawa, wrzesień 2017.