Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) precyzuje konstytucyjne prawo obywateli do informacji o działaniach władz publicznych, przewidziane w art. 61 Konstytucji RP. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów –  w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa - przysługuje każdemu obywatelowi.

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będącym oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym jest udostępniana:

a)     na pisemny wniosek, skierowany na adres:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Departament Komunikacji Korporacyjnej

ul. Mysia 2,

00-496 Warszawa

b)     na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: bip@gkpge.pl

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji gdy w wyniku udostępniania informacji publicznej podmiot obowiązany do jej udostępnienia, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Wówczas podmiot obowiązany do udostępnienia informacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. O konieczności uiszczenia opłaty i o jej wysokości wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; od dnia otrzymania takiego powiadomienia, wnioskodawca ma 14 dni na uiszczenie opłaty, zmianę lub wycofanie wniosku.

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2, która przetwarza powyższe dane osobowe w celu realizacji uprawnień wynikających z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. 2016 r., poz. 1764 ze zm.). Informujemy o przysługującym prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.