Jesteś tutaj: Relacje InwestorskieGrupa ∙ Władze

Władze

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zarząd

 • Henryk Baranowski
  Henryk Baranowski Prezes Zarządu

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 lutego 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Henryka Baranowskiego w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.

 • Marek Pastuszko
  Marek Pastuszko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 lutego 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Marka Pastuszko w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

 • Bolesław Jankowski
  Bolesław Jankowski Wiceprezes Zarządu ds. Międzynarodowych

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 lutego 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Bolesława Jankowskiego w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Międzynarodowych.

 • Wojciech Kowalczyk
  Wojciech Kowalczyk Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 lutego 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Wojciecha Kowalczyka w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych.

 • Paweł Śliwa
  Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 lutego 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Pawła Śliwy w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji.

 • Emil Wojtowicz
  Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 lutego 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Emila Wojtowicza w skład Zarządu X kadencji z dniem 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

 • Ryszard Wasiłek
  Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 lutego 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Ryszarda Wasiłka w skład Zarządu X kadencji z dniem 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

W skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od jednego do siedmiu członków, w tym prezes. Pozostali członkowie pełnią funkcję wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, trzyletnią kadencję.

Rada Nadzorcza

 • Anna Kowalik
  Anna Kowalik Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. Od 1996 r. zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku radcy prawnego w Departamentach Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego.

 • Radosław Osiński
  Radosław Osiński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Absolwent Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

 • Grzegorz Kuczyński
  Grzegorz Kuczyński Sekretarz Rady Nadzorczej

  Dr Grzegorz Kuczyński - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego. Złożył egzaminy Sędziowskie oraz Adwokackie.

 • Jarosław Głowacki
  Jarosław Głowacki Członek Rady Nadzorczej

  Pan Jarosław Głowacki jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, posiada tytuł magistra inżyniera.

 • Janina Goss
  Janina Goss Członek Rady Nadzorczej

  Pani Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

 • Witold Kozłowski
  Witold Kozłowski Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk: Studia Prawno-Samorządowe. Ukończył Studia podyplomowe dla Pracowników Administracji w Szkole Głównej Handlowej.

 • Mieczysław Sawaryn
  Mieczysław Sawaryn Członek Rady Nadzorczej

  Pan Mieczysław Sawaryn z wykształcenia jest magistrem historii oraz magistrem prawa, aplikację adwokacką ukończył w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Od roku 2014 jest Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino.

 • Artur Składanek
  Artur Składanek Członek Rady Nadzorczej

  Pan Artur Składanek posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Instytucie Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej w 1983 roku.

W skład Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 6 listopada 2009 r. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Walne Zgromadzenie reprezentuje Akcjonariuszy Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozstrzyganie spraw wymienionych w Statucie PGE, w tym w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, zmiany przedmiotu działalności, połączenia, przekształcenia bądź podziału Spółki. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia obrad określa Statut PGE.

Poznaj strukturę akcjonariatu