Jesteś tutaj: Relacje InwestorskieGrupa ∙ Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Profil działalności

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Misja i wizja

Misja GK PGE - z energią tworzymy wartość i budujemy bezpieczną przyszłość. W dążeniu do realizacji misji i wizji, Grupa Kapitałowa PGE kieruje się następującymi wartościami:

  • Partnerstwo - dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie, to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania - na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych, wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo - to relacje oparte na szacunku.
  • Rozwój - dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii, to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.
  • Odpowiedzialność - dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nasz. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

Wizja GK PGE:

Kluczowe liczby

Struktura GK PGE

Grupa Kapitałowa PGE Grupa Kapitałowa PGE
Mapa aktywów

Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2015 roku zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w roku 20151

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1

Odnawialne źródła energii
   w tym:
biomasa
energetyka wiatrowa
duża energetyka wodna

8,56
4,97
1,75
1,84
2 Węgiel kamienny 50,39
3 Węgiel brunatny 33,43
4 Gaz ziemny 7,61
5 Inne 0,02
RAZEM 100,00

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna  S.A. w roku 2015

 

 

 

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA w roku 20152 

Lp. Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły
Mg/MWh
1 Węgiel kamienny 0,78227 0,00178 0,00119 0,00009
2 Węgiel brunatny 1,06298 0,00195 0,00112 0,00008
3 Gaz ziemny 0,33216 0,00020 0,00037 0,00003
4 OZE (biomasa) 0,06285 0,00014 0,00075 0,00004
5 Inne 0,02355 0,00001 0,00005 0,00000
6 RAZEM 0,77948 0,00158 0,00104 0,00008

1Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej na giełdach energii elektrycznej opracowana została na podstawie danych o produkcji energii elektrycznej (elektrownie zawodowe), Tab. 5.2, Informacja statystyczna o energii elektrycznej – Agencja Rynku Energii SA, Biuletyn Miesięczny Nr 12(264), grudzień 2015.

2Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2015 r. na giełdach energii opracowane zostały na podstawie danych Agencji Rynku Energii SA -  EMITOR 2014  Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych, Warszawa, wrzesień 2015.