Wolontariat pracowniczy PGE "Pomagamy"

Wolontariat pracowniczy PGE to działanie polegające na wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój czas wolny od pracy oraz wykorzystując swoje umiejętności, świadczą różnego rodzaju prace i usługi na rzecz wybranych przez siebie podmiotów. Formą wsparcia jest dofinansowanie, dzięki któremu pracownicy mogą realizować swoje projekty.

Program ma formę konkursu, w którym zespoły złożone z co najmniej 3 pracowników spółek Grupy Kapitałowej przygotowują projekt wolontariacki na rzecz lokalnej społeczności. Podczas wyboru najlepszych projektów Kapituła Programu brała pod uwagę m.in.: wkład pracy własnej, cel projektu, planowane efekty działań. Projekty realizowane są w lokalizacjach spółek i oddziałów Grupy Kapitałowej PGE na terenie całej Polski. 

W latach 2014-2016 w programie udział wzięło 326 wolontariuszy PGE – pracowników i członków ich rodzin, którzy zrealizowali 110 projektów w 55 miejscowościach. Jak pokazały badania ewaluacyjne dla 2/3 wolontariuszy PGE udział w programie był pierwszym doświadczeniem wolontariackim. Wszyscy zgodnie zadeklarowali, że w przyszłości chcą kontynuować pracę prospołeczną.

Celem programu wolontariackiego PGE „Pomagamy” jest aktywizacja oraz integracja pracowników, rozwój ich umiejętności i wspieranie w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia.